Dynamische en complexe organisatiewerkelijkheid

Er zijn maar weinig organisaties waar iedereen in het gelid loopt. Arbeidsorganisaties zijn complexe sociale verbanden, die minder stuurbaar zijn dan veel leidinggevenden denken. Effectief kunnen leidinggeven in deze complexe en vaak gepolitiseerde sociale dynamiek, dat is de ware kunst. Het vergt het uitdragen van heldere doelen en een soepele stijl van regievoeren in de formele én de informele organisatiewerkelijkheid. Dit vraagt permanente zelfreflectie, een hoge mate van sociale sensibiliteit en scherpzinnigheid, en doordacht handelen op alle niveaus.

visie

Geen modellen en systemen

Bij het verder ontwikkelen van leiderschap en van uw organisatie kan ik u op bestuurs-, management- of professionalniveau terzijde staan. Dit kan op verschillende manieren, van het herinrichten van (een deel van) de organisatie, het coachen van groepen professionals en leidinggevenden. Ik verkoop hierbij geen modellen of in te voeren systemen. Gegeven de complexiteit van het organisatieverband, is er niet één waarheid, is er geen standaardaanpak. Ik analyseer met u - en met uw medewerkers - de organisatievraagstukken en de actuele, vaak weerbarstige werkelijkheid, we maken scherp wat de doelen en de kaders van de organisatie zijn. Daarna doordenken we de best passende interventiemogelijkheden zijn en de dynamische aanpak die hierbij hoort. Continue reflectie en de durf tot aanpassen en bijstellen horen hierbij.

Lineair en rationeel geplande veranderoperaties zijn slechts zelden succesvol. Er wordt verzuimd de irrationele organisatiewerkelijkheid te herkennen of erkennen.

In mijn manier van kijken naar een organisatie is er verwantschap met de visie die Homan (2005, 2013) ontwikkelt. Verder voel ik mij in mijn advieswerk verwant aan de concepten van ‘de lerende organisatie’, zoals die onder anderen door Argyris (1970) en Argyris en Schön (1978) zijn uitgewerkt. In deze manier van werken gaat het in de kern om het bevorderen van reflexiviteit om zo het ontwikkelvermogen van organisaties te stimuleren, of dit nu op bestuurlijk of operationeel niveau is.

Een goed gesprek

U kent ze vast, weerbarstige organisatievraagstukken: een ingrijpende verandering, ondermaats leiderschap, te veel gedoe in uw organisatie, waardoor u niet verder lijkt te komen. En dan zijn er ook nog uw baas, de OR, de media.

Zulke situaties zijn me niet vreemd. Een half uur van uw tijd is voldoende voor een verkennend analyserend gesprek met aanpakmogelijkheden. U weet dan snel of ik voor u van toegevoegde waarde kan zijn.

  • 06-50454087
  • LinkedIn