Een selectie van recente opdrachten

Raad voor de Kinderbescherming, Regio Rotterdam Dordrecht: het herinrichten van de organisatie

De Raad voor de Kinderbescherming wil zijn organisatie beter toegesneden hebben op de veranderingen in de jeugdzorg. Samen met collega-organisatieadviseur Katherine Boon begeleid ik bij de Raad in de Regio Rotterdam Dordrecht bij het ontwikkeltraject ‘Naar een marktgerichte organisatie’. De regiodirecteur en de teamleiders werken met de professionals aan opnieuw inrichten van de organisatie. Belangrijke bouwstenen voor het nieuwe organisatieontwerp zijn: integraal werken voor het kind (gebiedsgericht vanuit basisteams), aansluiten op de keten in de jeugdzorg en versterken van professionele autonomie van medewerkers. In dit verandertraject spelen alle facetten van de interne sociale dynamiek bij veranderen een rol.
Katherine Boon en ik leidden een groot aantal veranderbijeenkomsten met de professionals van de Raad, dit leverde een blauwdruk voor herinrichting op. We ondersteunen nu de directie en de teamleiders bij de verdere ontwikkeling.

Raad voor de Kinderbescherming, Regio Noord Holland: coachen bij de ontwikkeling van een nieuw Adviesteam

Eén van de andere aanpassingen die de Raad in het kader van de jeugdzorgtransitie doet, is het inrichten van Adviesteams. Deze teams bestaan uit Raadsmedewerkers, die aan gemeentelijke jeugdzorgtafels en justitiële besluitvorming tafels (zoals ZSM) deelnemen. De Adviesteammedewerkers vertegenwoordigen daar het belang van kinderen in de knel en adviseren vanuit de expertise van de Raad over vervolgstappen. Bij de ontwikkeling van deze teams ben ik op verschillende ijzen betrokken. Eén ervan is de begeleiding van het Adviesteam in de Regio Noord-Holland. Tijdens regelmatige bijeenkomsten met het team ontwikkel ik samen met de medewerkers, het adequaat kunnen handelen in de nieuwe positie en rol. Ik doe dit onder meer met simulaties en reflectie op van cases uit de dagelijkse werkpraktijk.

Stadregio Rotterdam

De jeugdzorgtransitie is ook in Rotterdam met het Nieuw Rotterdams Jeugdzorgstelsel in volle gang. Naast bijvoorbeeld de belangrijke basis van de Wijkteams is het Jeugdbeschermingsplein (JB-Plein) een belangrijk schakelpunt in de beoordeling of voor kinderen in de knel, bepaalde snelle en adequate actie gewenst is. Op het dagelijkse JB-Plein-overleg acteren vertegenwoordigers van Jeugdbescherming Rotterdam, de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, de William Schrikker Groep en het Wijkteam. Zij nemen dagelijks besluiten over meldingen waarbij noodzakelijke drang- of dwangmaatregelen in het belang van het kind nodig lijken.
Ik begeleid het JB-Plein bij het realiseren van effectieve triage- en besluitvormingsprocessen. Ook hier maak ik gebruik van reflectie op de dagelijkse praktijk en het vergelijken van real-life cases en simulaties. Daarnaast coach ik de gemeentelijke voorzitters van het JB-Plein.

PAOFarmacie - postacademische nascholing

Ook in de gezondheidszorg is een fundamentele transitie gaande. De zorg wordt steeds meer op multidisciplinaire wijze rond de patiënt georganiseerd, zowel in de eerste lijn als in ziekenhuizen. In deze verandering zullen apothekers zich ontwikkelen van verstrekker van medicijnen, naar ook farmaceutisch adviseur. Dit vraagt om andere competenties. PAOFarmacie is een postacademische nascholingsorganisatie voor apothekers, die 15 jaar geleden is opgericht door de universiteiten van Utrecht en Groningen en door de beroepsgroepen voor apothekers KNMP, NVZA en NIA. Vanwege de andere rol van apothekers, bezint PAOFarmacie zich nu op de aanpassingen in de postacademische nascholing, zowel naar inhoud, als naar didactiek en organisatie. Voor PAOFarmacie voer ik toekomstgericht onderzoek uit ten behoeve van een nieuwe curriculumvisie. Daarnaast ondersteun ik de directie en het bestuur bij de vertaling hiervan naar een nieuwe positionering van het postacademische nascholingsinstituut.

PoZoB - praktijkondersteuning voor huisartsen

PoZoB is een zorggroep van en voor huisartsen. De organisatie heeft als doel om de eerstelijns zorg te verbeteren voor patiënten met een chronische of psychische aandoening en voor kwetsbare ouderen. Ze doet dit door het bieden van praktijkondersteuning, zorgprogramma's en wetenschappelijk onderzoek. PoZoB is een organisatie die fungeert als een spin in het zorgweb. Er wordt intensief en met veel partijen samengewerkt: huisartsen, verzekeraars, patiëntenorganisaties, specifieke zorgverleners, ziekenhuizen, gemeenten, wetenschappelijke instellingen. Om een effectieve netwerkorganisatie te kunnen zijn, is een state of the art-communicatiewerk nodig, zowel op strategisch als op uitvoerend niveau. Ik begeleid de communicatieafdeling van PoZoB naar verdere professionalisering, onder meer door het ontwikkelen van communicatiebeleid, uitvoeringsplannen en het opzetten van ondersteunend onderzoek.

Albert Schweitzer ziekenhuis

Het Albert Schweitzer ziekenhuis is gevestigd in de regio Zuid-Holland-Zuid en heeft vier locaties en één buitenpolikliniek. Het ziekenhuis hecht grote waarde aan kennisontwikkeling. Er wordt veel evaluatief onderzoek rond de dagelijkse zorgpraktijk gedaan. Verder vindt er onderzoek plaats naar nieuwe diagnostiek, interventies en kwaliteitsaspecten. Om het wetenschappelijk klimaat te stimuleren en te ondersteunen, beschikt het ziekenhuis over een Wetenschapscommissie en zijn veel van de ondersteuningsactiviteiten samengebracht in een Leerhuis. Zo wordt tweemaal per jaar het Wetenschappelijk tijdschrift Albert Schweitzer ziekenhuis (WASz) uitgebracht.
Ik adviseerde het ziekenhuis over de opzet van het tijdschrift en ik begeleid de regelmatig wisselende redactieleden, bij de productie ervan.

Een goed gesprek

U kent ze vast, weerbarstige organisatievraagstukken: een ingrijpende verandering, ondermaats leiderschap, te veel gedoe in uw organisatie, waardoor u niet verder lijkt te komen. En dan zijn er ook nog uw baas, de OR, de media.

Zulke situaties zijn me niet vreemd. Een half uur van uw tijd is voldoende voor een verkennend analyserend gesprek met aanpakmogelijkheden. U weet dan snel of ik voor u van toegevoegde waarde kan zijn.

  • 06-50454087
  • LinkedIn